page title img

Leveringsvoorwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet

Leveringsvoorwaarden

De kleine lettertjes

Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Happy Sandwich gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens Happy Sandwich gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Happy Sandwich en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Happy Sandwich opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Indien de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing.

Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden

Een overeenkomst komt tot stand zodra Happy Sandwich de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven emailadres.

De door ons aan koper verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging akkoord te gaan. In geval dat koper zich niet kan verenigen met de inhoud van de bevestiging dient hij dit direct aan te geven via het contactformulier op onze website of ons telefoonteam.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiger bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Opdrachtwijziging of annulering

Indien koper een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld bij Happy Sandwich. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of het telefoonteam. Pas wanneer de wijziging per mail is bevestigd is de wijziging akkoord bevonden.

Bij annulering word 50% van het orderbedrag in rekening gebracht. Het doorgeven van een annulering kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier of het telefoonteam. Pas wanneer de annulering per mail is bevestigd door een medewerker van Happy Sandwich is de annulering akkoord bevonden.

Indien opdrachtswijzigingen extra kosten met zich meebrengen voor Happy Sandwich dan worden deze in zijn geheel doorbelast aan de klant. Voor de extra te maken kosten gelden dezelfde voowaarden als bij artikel 4 beschreven.

Tarieven en betaling

De prijzen vermeld op Happy Sandwich zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld staat.

Particulieren / zakelijke klanten zonder Happy Sandwich account:

Betaling kan gedaan worden d.m.v. de door ons aangeboden betalingswijze. De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces.

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Bezorging

De door ons opgegeven levertijden zullen worden gegarandeerd mits de gegevens verstrekt door besteller correct en volledig zijn. Echter de opgegeven levertijden zullen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeenkomen. Bij niet tijdige levering dient klant dit bekend te maken bij Happy Sandwich waarna de klacht afgehandeld zal worden en indien van toepassing compensatie zal plaatsvinden.

De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zal er overleg plaatsvinden tussen Happy Sandwich en koper inzake een de mogelijkheden voor ander moment van afname. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van koper. Wanneer afname niet meer plaatsvindt zal koper het volledige orderbedrag in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid / klachten

Happy Sandwich is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk word/is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten ten laste van koper.

In geval van aansprakelijkheid van Happy Sandwich betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.

Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 10 dagen na het constateren van de gebreken omtrent levering of product schriftelijk aan ontbijtservice.nl is kenbaar gemaakt.

Geheimhouding

Happy Sandwich werkt conform de geldende privacy wetgeving. Gegevens van koper zullen niet verstrekt worden aan derden m.u.v. een incasso procedure waarbij gegevens doorgegeven zullen worden aan het incasso bureau.

Reclame

Op alle door Happy Sandwich gepubliceerde foto’s en reclame uitingen van producten behoudt Happy Sandwich zich het recht op afwijkingen v.w.b. uitstraling, receptuur & inhoud.

Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Binnenkort ook in de App Store en Google play

Online broodjes bestellen met jouw iPhone of iPad via de Happy Sandwich-app. Super simpel!

Je bent nog druk aan het werk op kantoor of je ligt lui op de bank en je wilt een heerlijk vers broodje online bestellen? Binnenkort kan je in een handomdraai de lekkerste broodjes  bestellen. Of je nu zin hebt in een oven vers gebakken broodje, Happy Sandwich de luxe box, drankje of andere verse versnaperingen, binnenkort zijn wij ook te bereiken in de App Store en Google play.

app store app store

Cart

No products in the cart.